Leerlingvolgsysteem

Gedurende het schooljaar worden er diverse methodegebonden en CITO-toetsen afgenomen. Alle observaties en toetsen bij elkaar vormen het Leerling Volg Systeem (LVS). In het LVS worden alle observaties en toetsen verzameld en vastgelegd. We gebruiken hiervoor een digitaal systeem dat ParnasSys heet.

In de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van de Leerlijnen Jonge Kind van ParnasSys. Hierin worden de ontwikkelingen van de leerlingen gevolgd op sociaal-emotioneel gebied en op de gebieden spel, taal, rekenen en motoriek.

De ontwikkelingen op sociaal-emotioneel gebied worden vanaf groep 3 gevolgd door middel van ZIEN. Dit gebeurt door observaties van de leerkracht en vanaf groep 5 ook d.m.v. vragenlijsten die de leerlingen zelf invullen.

We gebruiken de volgende toetsen en observaties op onze school:
Leerlijnen ParnasSys groep 1 en 2
ZIEN groep 3 t/m 8
Spelling groep 3 t/m 8
AVI-lezen groep 3 t/m 8
Drie Minuten Test (DMT) lezen groep 3 t/m 8
Rekenen en wiskunde groep 3 t/m 8
Begrijpend lezen groep 4 t/m 8
Entreetoets groep 7
Drempelonderzoek groep 8
Eindtoets groep 8