Naar het Voortgezet Onderwijs

De 'grote stap' naar het Voortgezet Onderwijs... Hoe verloopt dit traject op De Regenboog?
  • Bij de tweede contactavond van groep 7 (juni) wordt gekeken naar de ontwikkelingsgrafiek van uw kind tot nu toe, de uitslag van de Entreetoets wordt besproken en meegegeven en we kijken hoe uw kind leert, hoe zijn/haar werkhouding is, enz. Hieruit volgt een voorlopig advies VO.
  • Medio oktober krijgen de leerlingen van de leerkracht in de klas voorlichting over het voortgezet onderwijs.
  • Medio oktober maken alle kinderen het Drempelonderzoek
  • Eind oktober / begin november wordt gekeken welke leerlingen mogelijk voor LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) in aanmerking komen. Deze leerlingen maken de NIO-toets.
  • In november wordt er ook een informatieavond voor de ouders van groep 7 en 8 georganiseerd, met een gastspreker van het voortgezet onderwijs.
  • De leerkracht van groep 8 en de intern begeleider bovenbouw stellen voor de leerlingen van groep 8 de definitieve schooladviezen vast en deze worden besproken tijdens de adviesgesprekken eind november. Ook de leerling zelf wordt bij dit gesprek uitgenodigd.
  • Eind februari zijn er de schoolkeuzegesprekken, waarin de aanmelding besproken wordt. Deze moet begin maart gedaan zijn. Na de aanmelding loopt het contact met de VO-school via de ouders. De leerkracht zorgt voor een onderwijskundig rapport dat, na inzage van de ouders, naar het voortgezet onderwijs wordt gestuurd.
  • Ouders zorgen zelf voor de aanmelding op het voortgezet onderwijs. Dit kan tijdens het een speciaal inschrijfmoment.
  • Meestal vindt er nog een overleg plaats tussen de basisschool en de VO-school: de zgn. 'warme overdracht'.
  • In april/mei volgt dan nog de eindtoets 'Route 8'. De uitslag wordt doorgegeven aan de VO-school. Is de toets beter gemaakt dan verwacht, kan er een aanpassing in het schooladvies overwogen worden.